Poslanie

Múzeum vojvodinských Slovákov patrí medzi významné ustanovizne v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku. Tak je to stanovené rozhodnutím Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny: Múzeum vojvodinských Slovákov predstavuje ustanovizeň osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšinu.

Rozhodnutie O vyhlaseni MVS za instituciu osobitneho vyznamu

Múzeum vojvodinských Slovákov je štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia ustanovizeň v oblasti muzeálnej činnosti v Srbsku.

Múzeum vojvodinských Slovákov na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, dokumentuje, odborne spracováva, vedecky zhodnocuje, ochraňuje, sprístupňuje a vo verejnom záujme využíva zbierkové predmety ako doklady vývoja slovenského národa v Srbsku. Plní úlohy súvisiace s tvorbou, evidenciou a ochranou zbierok ako súčasti národného kultúrneho dedičstva. V rámci kultúrno-vzdelávacej činnosti prezentuje zbierkové fondy prostredníctvom stálych expozícií a výstav doma i v zahraničí a realizuje aj ďalšie formy múzejnej komunikácie. Zaoberá sa vedeckovýskumnou prácou a výsledky sprístupňuje verejnosti formou výstavnej, vydavateľskej a publikačnej činnosti.

Poslaním múzea je vzdelávať skutočných a virtuálnych návštevníkov kultúrneho dedičstva prostredníctvom výstav, publikácií, vzdelávacích programov a informačných a komunikačných technológií v súlade s požiadavkami moderného človeka.

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB