Spolupráca s kultúrnymi a vzdelávacími ustanovizňami v rokoch 2019 a 2020

Medzi priority Múzea vojvodinských Slovákov zaiste patrí spolupráca s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ako i združeniami a spolkami v našom okolí a v zahraničí. Tak ako v minulom období i v posledných rokoch sa múzeum snažilo nadviazať spoluprácu s blízkymi a zainteresovanými ustanovizňami v záujme realizácie návštev, projektov, výmeny skúseností a literatúry. Spolupráca v rokoch 2019 a 2020 bola intenzívna, o čom svedčia uskutočnené aktivity.

S cieľom prezentovať našu ustanovizeň na 24. medzinárodnej výstave ArtExpo 2019 a v spolupráci s Galériou BelArt z Nového Sadu bola realizovaná výstava Geometrická abstrakcia vo výtvarnom umení vojvodinských Slovákov. Otvorená bola od 5. do 11. marca 2019. V októbri pri príležitosti podujatia Dni kultúrneho dedičstva v Dome kultúry Srbobran bola predstavená naša výstava Storočnice.

Spolupráca bola uskutočnená s odborníkmi z Archívu Vojvodiny, ktorí v rámci nášho fondu pripravovali výstavu Osvetový a kultúrny život Slovákov medzi dvoma vojnami v Báčskom Petrovci. Výstava bola otvorená počas Slovenských národných slávností v roku 2019 v priestoroch Archívu Vojvodiny v Novom Sade. Určitý počet fotokópií predmetov z nášho múzea bol zaradený do výstavy.

Aj v roku 2019 pokračovala spolupráca s Wikimédiom Srbska.  Múzeum navštívil jeden redaktor Wikimédia, ktorého úlohou bolo písať o múzeu a o vojvodinských Slovákoch, tiež vniesť do databázy určitý počet múzejných predmetov. Počas návštevy, od 1. júna do 1. augusta 2019, volontér a redaktor Wikimédia Srbska Aleksandar Tumarić, písal články na Wikipédii v srbskom jazyku o Slovákoch vo Vojvodine a digitalizoval pohľadnice, plagáty, letáky, pozvánky, fotografie, dokumenty, umelecké diela. Výsledok tejto práce je 70 napísaných nových článkov, 363 dát (dátových súborov), 231 nových dát bolo výužitých na ilustrovanie už existujúcich článkov na Wikipédii a 97 ilustrovaných článkov. Týmto spôsobom sa múzeum stáva viditeľným na internetovej encyklopédii. Spomenutý redaktor realizoval dielňu v priestore Turistickej organizácie pre kultúrnych pracovníkov. Program bol finančne podporený Ministerstvom kultúry a informovania, ktoré podporuje rozvoj GLAM (galéria, knižnica, archív, múzeum) programu v našom štáte.

Pokiaľ ide o spoluprácu so združeniami počas roka 2019, evidujeme úspešné aktivity. So Združením vychovávateliek osvetových pracovníčok Sloveniek Vojvodiny prostredníctvom dielne a koncertu sme realizovali projekt Tvorí celá rodina. Bol veľmi dobre premyslený a úspešný o čom svedčí návštevnosť a aktívna účasť návštevníkov. V roku 2020 projekt bol realizovaný online s vysielaním koncertu, ako aj prostredníctvom stránky na sociálnej sieti Facebook.

V rámci medzimúzejnej spolupráce môžeme vyzdvihnúť spoluprácu s Múzeom Vojvodiny, ktoré vykonáva aj práce múzejného dokumentačného strediska. Spolupráca medzi našimi inštitúciami bola na vysokej úrovni. Služba Múzea Vojvodiny poskytuje poradenskú a odbornú pomoc. V pravidelných intervaloch eviduje stav našich zbierok a jednotného informačného systému a sleduje práce na procese digitalizácie fondu múzea.

Múzeum pravidelne komunikuje s Pokrajinským ústavom pre ochranu kultúrnych pamiatok v Petrovaradíne s cieľom realizovať projekty týkajúce sa úpravy Najstaršieho domu.

Dlhodobá spolupráca pokračuje so Slovenským vydavateľským centrom a Slovenským kultúrnym klubom v oblasti výtvarnej činnosti galérie a výstav.

V spolupráci s Nadáciou Babka v Kovačici bola zorganizovaná prezentácia insitného umenia Slovákov v Srbsku. Výsledkom spolupráce bola v roku 2020 výstava Jána Bačúra z Padiny.

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu programy múzea pravidelne navštevujú žiaci Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci, ktorí sa ochotne podieľajú na našich otváracích programoch. Okrem stredoškolákov naše programy navštevujú škôlkari a žiaci základných škôl a širšia verejnosť. 

 

Medzinárodná spolupráca

Na základe podpísanej zmluvy o spolupráci so Slovenským kultúrnym centrom z Našíc v Chorvátsku bola realizovaná výstava Textilné nápisové nástenky. Výstava bola otvorená od 30. októbra do 29. novembra 2019 vo výstavnom priestore galérie.

V roku 2020 bola uskutočnená medzinárodná spolupráca na úrovni výmeny publikácií.

Pripravila: Anna Séčová-Pintírová
18. 3. 2021

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej predstavuje dôležitú zložku kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov už tridsať rokov. Slávnostne bola otvorená 1. júla 1989 a prvou expozíciou boli práve umelecké diela Zuzky Medveďovej. Zuzka Medveďová bola prvá akademická maliarka z radov vojvodinských Sloveniek.

Virtuálne prehliadky

banner 360 kresby

banner 360 galeria zm

banner 360 komplex

Komplex tradičnej architektúry

Komplex ľudovej arhitektúry

Komplex tradičnej architektúry tvoria Najstarší dom v Petrovci (SK1017), ktorý predstavuje nehnuteľný kultúrny majetok Republiky Srbsko mimoriadneho významu a od roku 1965 je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok. Dom pochádza z druhej polovice 18. storočia a jeho okolie je muzeálnym komplexom. Vedľa domu je sýpka na saniach a Mniač (SK1893), ktorý je tiež nehnuteľným kultúrnym majetkom a je pod ochranou Pokrajinského ústavu na ochranu kultúrnych pamiatok.

Výstavná činnosť

Sledujte nás


 ytlogo     GaleriaZM FB