2014. - XIV. vojvodinská úderná slovenská brigáda

Čítať ďalej: 2014. - XIV. vojvodinská úderná slovenská brigádaSpoločensko-politické, hospodárske a kultúrne dejiny multinacionálnej Vojvodiny boli velmi zložité a mali svoj vlastný osobitný historický vývoj. Zvlášť bol dynamický v podvečer druhej svetovej vojny. Po krátkodobej Aprílovej vojne a rýchlej kapitulácii Kráľovstva Juhoslávie roku 1941 Vojvodinu okupovali sily Osi a rozdelili ju do troch okupacných zón. Hnutie odporu v celom štáte v roku 1941 v daných podmienkach nebolo nadostač pripravené. O XIV. vojvodinskej  údernej slovenskej brigáde písali mnohí účastníci druhej svetovej vojny, zvýšená pozornosť bola venovaná vojne po jej skončení.  Novšie údaje a historiografické prístupy takmer nejestvujú. Avšak aj v podmienkach, keď došlo k vylúčeniu objektívnych prístupov k určitej historickej udalosti, vieme, že sa stala a pozornosť sa jej musí venovať z viacerých aspektov.

2013 - Ján Čajak 1863 – 1944

Čítať ďalej: 2013 - Ján Čajak 1863 – 1944Dokumentárna výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia

Ján Čajak – spisovateľ a učiteľ, bol jednou z ústredných osobností kultúrneho a osvetového života Báčskeho Petrovca a vojvodinských Slovákov v prvej polovici 20. storočia. Na začiatku I. svetovej vojny bol internovaný a väznený v Kamenici a Subotici. Účinkoval ako delegát vojvodinských Slovákov v práci Veľkej národnej skupštiny 25. 11. 1918, keď Vojvodina bola pripojená ku Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov. Bol pri zakladaní Slovenského gymnázia v Petrovci a spoluzakladateľom prvého vydavateľstva vojvodinských Slovákov Juhoslovenského nakladateľského spolku v Petrovci roku 1920, keď sa stal aj zodpovedným redaktorom novín Národná jednota, ktoré práve vtedy začali vychádzať. Po založení Matice v Petrovci pôsobil ako predseda Literárneho a etnografického odboru Matice slovenskej v Juhoslávii.

2009 - Obrady prechodu

Čítať ďalej: 2009 - Obrady prechoduPodstatnou súčasťou kultúry každého spoločenstva sú obyčaje (zvyky). Existujú už od počiatkov vývoja ľudskej spoločnosti. Obyčaje nám uľahčujú vzájomnú komunikáciu, integrujú členov spoločenstva a vyčleňujú „svojich“ od „ostatných“, pomáhajú nám vyrovnať sa s rôznymi životnými situáciami a svojím spôsobom sú mnohokrát naším spojením s prirodzenosťou, s prírodou. Vo svete neexistuje spoločenstvo bez obyčají, sú jeho nevyhnutnou súčasťou a súčasťou života každého jednotlivca.

Obyčaje s najväčšou mierou normatívnosti a záväznosti vykonávané v zlomových situáciách života človeka alebo spoločenstva označujeme ako obrady (rituály). Uskutočňujú sa na symbolickej rovine a ich vykonaním sa potvrdzuje právoplatnosť zmeny, na ktorú sú viazané.

2007 - Tradičný účes Slovákov vo Vojvodine a prikrívky hlavy

Čítať ďalej: 2007 - Tradičný účes Slovákov vo Vojvodine a prikrívky hlavy

Dôležité miesto v kroji Slovákov má pokrývka hlavy a úprava vlasov. Je to najarchaickejšia časť odevu. Ihlice, ktoré sa používajú v Banáte a hrebene z Báčky a Sriemu, používajú sa od čias príchodu Slovákov a územie Vojvodiny. Pokrývky na hlavách vydatých žien, čepiec alebo čepec a kitka, i keď menia formu, materiál i spôsob ozdobovania, zachovávajú si svoje tradičné poslanie.

Dievčatám sa vlasy nestrihali ale sa zapletali tak, aby sa o ne nemuseli starať aspoň niekoľko dní. Charakteristické je zapletanie vlasov na zápletky, na vykrútky a na bikuľe. Na zápletky sa česalo v Báčke a Srieme. V Banáte (s výnimkou Aradáča) sa češe na výkrutky. Dievčatá v Aradáči, v dedinách Sriemu a Báčky sú česané aj na bikuľe. O niečo novšie spôsoby česania dievčat sú zapletanie do dvoch, troch alebo štyroch vrkočov.

2004 - Výstava slovenského ľudového kroja

Národne múzeum je opravdivým pokladom duchovnej a hmotnej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine.
Zbierky Múzea zachovávajú predmety domáckej výroby, remeselníctva, ľudový odev ale aj bohatú archívu.
Väčšina predmetov v Múzeu datuje z druhej polovice 19. storočia a začiatku 20. storočia.
Pretože je priestor Múzea tesný, rozhodli sme sa pre úpravu interiéru a ľudový odev.

Izbový inventár v prvej polovici 19. storočia tvoria: posteľ, stôl, lavice, zriedka stoličky, potom láda – truhla alebo skriňa, vešiak na šaty. Už od druhej polovice 20. storočia súčasťou interiéru bola jednokrídlová alebo dvojkrídlová skriňa - kasňa, ktorú obyčajne prinášala nevesta do vena. Rad maľovaných tanierov, ktoré ozdobovali steny sedliackych izieb a kuchýň dotvárali konečný obraz interiéru.

Výstavy

Predpokladá sa, že do 90. rokov 20. storočia v Národnom múzeu v Petrovci bolo nainštalovaných okolo 100 výstav s tematikou z kultúrnej histórie, dejín (najpočetnejšie boli výstavy z obdobia II. svetovej vojny), národopisu a výtvarného umenia.
Obdobie poznačené aktívnou výstavnou činnosťou je obdobie, keď riaditeľkou múzea bola kunsthistorička Zlata Kišgeciová.
Najdôkladnejšie spracovaná a najreprezentatívnejšia etnografická výstava v tomto múzeu bola nainštalovaná roku 1980 pod názvom Hmotná kultúra Slovákov vo Vojvodine. Autorkou výstavy je Mila Bosićová a na príprave výstavy sa podieľala aj Jaroslava Čániová.

2014 - 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014

Čítať ďalej: 2014 - 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine 1864 – 2014Autor výstavy: Vladimír Valentík

Výstava bola otvorená 17. októbra 2014 o 10,00 hod v predsieni Štúdia M, Ignjata Pavlasa 3 v Novom Sade, v rámci osláv 70. výročia Hlasu ľudu a 150. výročia slovenskej tlače vo Vojvodine (v Srbsku).

V bohatých dejinách slovenskej tlače vo Vojvodine prvé časopisy SLÁVIK a ZORNIČKA začali vychádzať v Novom Sade roku 1864 a vydával ich učiteľ Jozef Podhradský (1823 – 1915). SLÁVIK bol mesačník pre deti. Prvé číslo vyšlo 1. septembra 1864. ZORNIČKA – „list pre slovenských mládencov a panny", teda náš prvý mládežnícky časopis.

2013 - Poznáte ma?

Čítať ďalej: 2013 - Poznáte ma?Slovo fotografia pochádza z gréckeho photos, čo znamená svetlo a graphos – písanie, v doslovnom preklade je to „písanie svetlom“. Vznik fotografie súvisí s technickým pokrokom a vynálezmi v 19. storočí, ktoré sa diali na poli vied a umenia. Fotografia počas svojho krátkeho a dynamického vývoja prekonala rôzne podoby a mechanické formy.
Základnou a dôležitou formou mechaniky je známa Camera obscura (lat. tmavá komora), ktorá je optické zariadenie a je predchodcom fotoaparátu. Camera obscura je v princípe schránka s otvorom na jednej strane, takže svetlo z vonkajšej scény po prechode otvorom dopadne na konkrétne miesto na protiľahlej stene. S týmto aparátom bol premietaný obraz vždy menší než v skutočnosti a bol prevrátený hore nohami. Kamera mala dlhodobý, stáročia trvajúci rozvoj.

2008 - Odev detí v minulosti

Čítať ďalej: 2008 - Odev detí v minulostiTradičnému odevu detí, etnografi dlho nedávali zvláštnu pozornosť. Jeden z dôvodov je ten, že tradičný odev pre deti bol jednoduchý, účelový a nanajvýš so skromnou výzdobou. Okrem toho, ten sa nezachoval tak ako odev dospelých, lebo deti svoj odev rýchlo opotrebovali alebo ich ďalej dedili ďalší súrodenci. 
Pod pojmom detský odev sa myslí na spôsob obliekania detí, kým nezačali nosiť odev dospelých. 
Odev detí súvisel od veku, presnejšie od telesného vývoja dieťaťa. 
Napriek tomu, že sa tradičný odev slovenských detí vo Vojvodine menil podľa toho, ako sa menil odev dospelých, v detskom odeve pretrvávali niektoré archaické zložky alebo formy odevu ako napr. dlhé košeľovité časti odevu neodlíšené podľa pohlavia.

2005 - Petrovec: minulosť a súčasnosť slovom a obrazom

Čítať ďalej: 2005 - Petrovec: minulosť a súčasnosť slovom a obrazomSlováci sa začali sťahovať do Petrovca roku 1745. Vo Futogu uzavreli zo zemepánom Arsenom Čarnojevićom osadnícku zmluvu 25. mája 1747. Osadníckou zmluvou dostali na obrábanie celý petrovský chotár. Z úrody boli povinní dávať deviatu čiastku a z pustatiny Bodoň ôsmu čiastku. Zároveň im bolo dovolené od roku 1748 mať dve krčmy, jednu pánsku a jednu obecnú, povinné zásobovať sa pivom a pálenkou z futockého pánstva.
Koncom roku 1779 bolo v Petrovci 448 domov, 11718 jutár zeme, 708 mužov, 675 žien, 688 chlapcov a 600 dievčeniec. Spolu 2671 obyvateľov, ktorí platili daň vo výške 2039 zlatých a 25 grajciarov.
Petrovský evanjelici po získaní náboženskej slobody si roku 1783 dali vystavať chrám, ktorý projektoval Jozef Kiš. Roku 1820 sa rozhodli ho opraviť, ale zároveň i zväčšiť a rozšíriť. Zadovážili si 400.000 tehál a z Liptova stavebné drevo, približne 400 brvien, ktoré Váhom a Dunajom ako plte prišli až do Begeča. Projekt a výstavbu zverili Jakubovi Schmausovi z Nového Vrbasu.

1980 - Hmotná kultúra Slovákov vo Vojvodine

Čítať ďalej: 1980 - Hmotná kultúra Slovákov vo VojvodineSlovenská etnická skupina v Juhoslávii žije dlhšie než dve storočia, prevažne vo Vojvodine — v Báčke, Banáte a v Srieme.
Slováci sa do našich krajov začali sťahovať v procese etnických migrácií európskeho obyvateľstva, už na začiatku XVIII. storočia, ktoré boli následkom sociálno-ekonomických podmienok v tom čase. Silnejší migračný prúd osídlil tieto kraje už polovicou XVIII. storočia, a to pánske majetky v Báčke a potom aj územie Vojenskej hranice Banátu a Sriemu.
Rok 1745 zaznamenaný je ako počiatok osídľovania slovenského živlu na území Báčky. Vtedy prvá skupina slovenských prisťahovalcov prišla na futocké panstvo a osídlila časť chotáru obce Petrovec. Bo¬lo to zároveň prvé a najpočetnejšie sídlisko na území Báčky.

Expozície múzea

expozicie-mvs

Základnou povinnosťou múzea je uchovávať pre budúce generácie zbierkové predmety a využívať ich na rozvoj a rozširovanie poznatkov na základe výskumu, výchovno-vzdelávacej činnosti, stálych expozícií, dočasných výstav a ďalšími odbornými činnosťami. ...>

Galéria Zuzky Medveďovej

GZM

Galéria Zuzky Medveďovej bola slávnostne otvorená v sobotu 1. júla 1989. Prvá výstavná expozícia pozostávala z 54 zreštaurovaných prác Zuzky Medveďovej z darovaného fondu. Expozíciu tvorili portréty, krojované portréty, ľudovožánrové figurálne kompozície, kvetinové zátišia, akty a krajinky.

Ľudová architektúra

najstarsy-dom

Ľudová architektúra - kultúrna pamiatka „Najstarší dom v Petrovci“ je hlinená stavba panónskeho typu, aké sa stavali v období od 18. do polovice 20. storočia. Dom je robený technikou nabíjania hliny a celá jeho plocha je čiastočne pod úrovňou zeme. Sedlová strecha je z trstiny, otočená štítom do ulice. ...>

Z obsahu...

Pozvanka Pozivnica Belehrad MVS 2015

2015 - Výstava Slovenského ľudového odevu z Báčky…

04.08.2015 o 19.00 hod. Etnografické múzeum v Belehrade
plagat Gaskova

Mária Gašková – samostatná výstava obrazov pri…

12.10. - 11.11.2018 Mária Gašková – samostatná výstava obrazov pri príležitosti jej…
Pozvanka Maria Gaskova 2018

Pozvánka na vernisáž samostatnej výstavy…

Pozvánka na vernisáž samostatnej výstavy akademickej maliarky Márie Gaškovej z…

Zoznam výstav GZM

00 Emila Valentikova Labatova Vystava 2021

16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku -…

18.12.2021 - 28.02.2022 16. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - kolektívna výstava (a 12.…
00 Emila Valentikova Labatova Vystava 2021

Emília Valentíková Labátová - Samostatná výstava…

20.11.2021 - 10.12.2021 Emília Valentíková Labátová - Samostatná výstava malieb, grafík a sôch
Bienale amaterov 6 2020 cover

6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov –…

18. 12. 2020 – 26. 03. 2021 6. bienále slovenských výtvarníkov amatérov – kolektívna výstava

Výstavi MVS

Plagat PREDOK slovensky

Predok - symbol etnickej identity…

Predok - symbol etnickej identity vojvodinských Slovákov
velke zhromazdenie

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v…

Slováci a Veľké národné zhromaždenie v Novom Sade 25. novembra 1918
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia