12. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 07.-31.12.2013

Opširnije: 12. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 07.-31.12.2013Ústredné výtvarné podujatie vojvodinských Slovákov sa uskutočňuje v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci za jemne nadštandardnej účasti našich akademicky školených výtvarníkov a profesionálnych maliarov, grafikov a sochárov. Dvanáste bienále zoskupilo dvadsiatich štyroch výtvarných umelcov, ktorí vypracovali vyše štyridsať prác – prevažne malieb. Grafiky a priestorový prejav – čiže sochy sú menej zastúpené.
Maľby na 12. bienále vystavujú Ján Agarský, Miško Bolf, Michal Ďurovka, Viera Fajndovićová-Súdiová, Mária Galátová-Ćirovićová, Mária Gašková, Martin Kizúr, Jozef Klátik, Ivan Križan, Pavel Pop, Zvonimír Pudelka, Miloslav Súdi, Jaroslav Šimovič a Rastislav Škulec. Dôkazom toho, že maľba môže prestúpiť vlastné tradičné rámce, sú práce Jozefa Klátika a Zvonimíra Pudelku, ktoré sú vlastne svojrázne maľby – objekty, či nástenné inštalácie.

11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 10.12.-31.12.2011

Opširnije: 11. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 10.12.-31.12.2011Tohto roku koncom novembra uplynulo dvadsať rokov od založenia ústredného výstavného podujatia slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov v Srbsku. Prehliadka aktuálnej tvorby slovenských vojvodinských akademických maliarov, grafikov a sochárov dáva nám možnosť nazrieť a zvážiť, kam smeruje naše výtvarné umenie, tvoriace významný segment súčasnej kultúry slovenského spoločenstva v Srbsku.
Jedenáste bienále predstavuje ukážku z najnovšej tvorby dvadsaťjeden našich výtvarných umelcov. Podujatie má pevné jadro, ktoré tvorí skupina výtvarníkov vystavujúcich svoje práce pravidelne už dvadsať rokov. Túto skupinu výtvarníkov treba mať na zreteli , aj keď hovoríme o súčasnom slovenskom vojvodinskom umení na sklonku 20. a začiatku 21. storočia.

10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 06.12.- 31.12.2009

Opširnije: 10. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 06.12.- 31.12.2009Galéria Zuzky Medveďovej oslávila tohto roku 20 činnosti. Založená bola 1. júla 1989 a stala sa v uplynulom období najvýznamnejšou výtvarníckou inštitúciou slovenského národnostného spoločenstva v Srbsku. V priebehu 20 rokov v Galérii Zuzky Medveďovej bolo realizovaných 75. výstav. Expozícia 10. bienále je 77. výstava v týchto priestoroch a patrí už do tretieho desaťročia pôsobenia.
Bienále slovenských výtvarníkov bolo založené v nepokojných časoch roku 1991 ako výtvarná prehliadka aktuálnej tvorby slovenských akademických a profesionálnych výtvarníkov. Vernisáž 1. bienále sa uskutočnila 23. novembra 1991. Od toho času každý druhý rok vďaka tomuto ústrednému výtvarnému podujatiu Slovákov v Srbsku máme možnosť pozrieť sa, kam speje umelecká tvorba našich špičkových výtvarníkov.

9. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 10.11.-31.12.2007

Opširnije: 9. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku - 10.11.-31.12.2007Najväčšia a najvýznamnejšia výtvarná manifestácia Slovákov v Srbsku – uskutočňujúca sa každý druhý rok – si získala patričné renomé a pevnú pozíciu v kalendári najvýznamnejších pravidelných kultúrnych podujatí vojvodinských Slovákov. Bienálna prehliadka aktuálnej tvorby slovenských akademických a profesionálnych (členov profesionálnych výtvarných združení) výtvarných umelcov sa uskutočňuje už deviatykrát a dáva nám možnosť nazrieť čo nového v tvorbe našich popredných výtvarníkov, s čím sa zaoberali v priebehu dvoch uplynulých rokov, ale aj oboznámiť sa s novými, mladými výtvarníkmi, ktorí poznačia našu výtvarno-umeleckú budúcnosť. Výtvarná tvorba vojvodinských Slovákov aj vďaka tejto výtvarnej manifestácii sa stala plnoprávnym, bohatým a rozvetveným segmentom našej súčasnej kultúry.

8. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore - 26.11.-31.12.2005

Od založenia bienálnej výstavnej manifestácie slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore tohto roku ubehlo pätnásť rokov. V priebehu toho času na výstavných prehliadkach v dvojročných intervaloch koncom nepárnych rokov milovníci výtvarného umenia a odborná verejnosť si mohli v Galérii Zuzky Medveďovej pozrieť aktuálnu výtvarnú tvorbu našich akademických a profesionálnych (členov profesionálnych výtvarníckych združení – ULUV, ULUS...) výtvarných umelcov. Zároveň existencia tejto manifestácie umožnila i inštitucionálne včlenenie výtvarnej tvorby slovenských výtvarníkov do kontextu súčasnej kultúry Slovákov na týchto priestoroch, ako jeden z najbohatších a najvýznamnejších segmentov.

7. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore - 19.12.-31.12.2003

Opširnije: 7. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore - 19.12.-31.12.2003Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku a Čiernej Hore sa stáva pevne zachodenou a renomovanou výtvarnou manifestáciou kultúry Slovákov na týchto priestoroch. Ako jedinečná a najvýznamnejšia výtvarná manifestácia Slovákov v Srbsku a Čiernej Hore – od minulého bienále – značne si zväčšila počet účinkujúcich umelcov a umožňuje nám dobrý prehľad a jedinečný pohľad na aktuálnu chvíľu nášho súčasného výtvarníctva.
Na 7. bienále predstavili svoje najnovšie práce 22 umelci. Teda rovnaký počet ako pred dvoma rokmi. Výstavný priestor Galérie Zuzky Medveďovej sa pomaly, ale iste stáva byť primalý pre všetky práce, čo nás samozrejme teší.

6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 15.12.-31.12.2001

Opširnije: 6. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 15.12.-31.12.2001Ubehlo desať rokov od založenia najvýznamnejšej výtvarnej manifestácie juhoslovanských Slovákov – Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii. Znamenalo to zároveň aj inštitucionalizáciu slovenského výtvarníctva u nás, čo podstatne prispelo ku kompletizácii súčasnej slovenskej kultúry na týchto priestoroch. Naša súčasná výtvarná tvorba sa tak stala sférou kultúry, ktorá neustále rozširuje súčasnú senzibilitu a umelecké cítenie, zamedzujúc ospalosť ducha. Aj náplň 6. bienále – prvého v novom storočí a miléniu – tomu plne nasvedčuje. Smerovanie ducha 22 umelcov hovorí o tom fluide, ktorý iba prichádza.

5. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 18.12.-31.12.1999

Najvýznamnejšia výtvarná manifestácia Slovákov v Juhoslávii sa dožíva malého jubilea. Založené roku 1991 – Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii – si zachovalo kontinuitu a na sklonku storočia sa uskutočňuje už po piaty raz. Zároveň je tohtoročné bienále o to dôležitejšie, že i jeho organizátor Galéria Zuzky Medveďovej oslavuje desať rokov úspešnej a plodnej činnosti. Organizácia bienále by sa viac do budúcna nemala stať otáznou, lebo si už po rokoch aj naša širšia kultúrna verejnosť začína uvedomovať význam a jedinečnosť výtvarnej manifestácie prehliadkového typu.
Na 5. bienále vystavovalo svoje práce šestnásť našich umelcov. Vystavujú maľby, grafiky a kresby, ale i nástenné objekty a fotozáznami z umeleckých akcií. Expozíciu tvoria dva celky: v prvom sú práce umelcov figurálnych smerovaní a v druhom sú práce smerujúce k abstrakcii. Takmer všetci výtvarníci sa predstavujú svojimi najnovšími prácami.

4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 22.11.- 31.12.1997

Tohtoročné (prvé) Medzinárodné sympózium o výtvarnom umení Slovákov v Juhoslávii a 4. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii pomerne dlho hľadali chodník k sebe. Presnejšie, potrvalo hľadanie odpovede na otázku, či tieto dve náročné podujatia zorganizovať v ten istý deň (22.11.1997). organicky k sebe nesporne patria, takže je zrejme dobre, že účastníci sympózia v podvečer výtvarníckymi farbami voňajúceho maratónu mali príležitosť uvoľniť sa pri dielach výtvarných umelcov.
Na Štvrtom bienále bolo zastúpených 19 autorov, čo je doteraz najväčší počet, keďže na tých premiérnych, roku 1991, vystavovalo 17, r. 1993 iba 13 a pred dvoma rokmi prezentovalo svoje práce 17. V dôsledku neistoty a ohraničeného časopriestoru, v ktorom sa ocitol organizátor (všetci predsa vedia: bez ohľadu na skutočnosť, že podujatia podpisujú inštitúcie, najčastejšie za nimi stojí jeden, alebo zopár jednotlivcov), prvý raz, odkedy funguje toto bienále, na vernisáži chýbal katalóg.

3. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 17.12.– 31.12.1995

Opširnije: 3. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 17.12.– 31.12.1995V rámci súčasnej kultúry Slovákov v Juhoslávii sa usporadúvajú rôzne prehliadky súčasnej kultúrnej tvorivosti (divadelná, spevácka, folklórna, atď.), ktoré podnecujú početných zanietencov, aby svojou tvorbou a činnosťou zachovávali a obohacovali jej existenciu a úroveň. Všetky tieto prehliadky však zoskupujú hlavne amatérov a ochotníkov. Výtvarná manifestácia Bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii v Petrovci od samotného začiatku roku 1991 až dodnes zoskupuje iba profesionálov. Je to teda jediná prehliadky súčasnej umeleckej tvorby Slovákov v Juhoslávii, na ktorej periodicky každý rok svoje umelecké artefakty predstavujú verejnosti iba profesionáli.

2. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 17.12.- 31.12.1993

Profesionálne výtvarné umenie na týchto priestoroch má takmer storočnú tradíciu. Na prelome storočí náš prvý akademický maliar Karol Miloslav Lehotský (1879-1929, 4. Marca si pripomíname na 75. výročie úmrtia) – hypersenzitívny umelec a podivín, nepochopený od okolitého prostredia – rukou profesionála portrétoval našich sedliakov v Hložanoch, v Petrovci a v iných okolitých osadách. Tiež zvečnil svoje jedinečné zážitky okolitej prírody na svojich krajinomaľbách.

1. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 23.11.- 08.12.1991

Opširnije: 1. bienále slovenských výtvarníkov v Juhoslávii - 23.11.- 08.12.1991Pomocou novej výtvarnej manifestácie, ktorá prvýkrát prebiehala od 23. novembra do 8. decembra tohto roku v Galérii Zuzky Medveďovej v Petrovci, naša bohatá výtvarná tvorba sa mohla v ešte väčšej miere dostať do nášho kultúrneho povedomia. Prvé bienále slovenského vojvodinského výtvarného umenia malo predovšetkým za úlohu zoskupiť našich popredných výtvarných umelcov - profesionálov a umožniť našej kultúrnej verejnosti zvážiť stav a prehodnotiť špičkové dosahy nášho výtvarného umenia.

Ekspozicije muzeja

expozicie-mvs

Osnovnom obavezom muzeja je čuvati za buduće generacije kolekcije predmeta i koristiti ih za razvoj i proširenje znanja na osnovu proučavanja, vaspitno-obrazovnih aktivnosti, stalnih ekspozicija, privremenih izložbi i drugim naučnim aktivnostima. Ove aktivnosti moraju da budu u skladu sa definisanom linijom i vaspitno-obrazovnim pravcem muzeja.

Galerija Zuzke Medveđ

GZM

Galerija Zuzke Medveđ svečano je otvorena u subotu, 1. jula 1989. Prvu izložbenu ekspoziciju činilo je 54 restauriranih dela Zuzke Medveđ iz dobijenog fonda. Ekspoziciju su sačinjavali portreti, portreti sa narodnom nošnjom, narodno-žanrovske figuralne kompozicije, mrtva priroda, akti i pejzaži.

Narodno graditeljstvo

najstarsy-dom

Spomenik kulture od izuzetnog značaja „Zavičajna kuća“ u Petrovcu je građevina panonskog tipa koje su se gradile od 18. do polovine 20. veka. Kuća je građena tehnikom nabijanja gline i celom površinom je delimično ukopana u zemlju. Krov je na dve vode, napravljen od trske i okrenut zabatom prema ulici. U kući se nalaze predmeti koji predstavljaju tradicionalno prebivalište vojvođanskih Slovaka.

Iz sadržaja...

JAN CAJAK

2013 - Ján Čajak 1863 – 1944

Dokumentárna výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia a 70. výročia úmrtia Ján…
PETROVEC mynulost-a-sucasno

2005 - Petrovac: prošlost i sadašnjost rečju i…

Slovaci su počeli da se nastanjuju u Petrovac 1745 godine. U Futogu su sa veleposednikom…

Lista izložbi GZM

3 BIENALE Katalog - 20 DECEMBER 2014

3. bienále slovenských výtvarníkov – amatérov

26.12. – 31.12.2014 – 3. bienále slovenských výtvarníkov amaterov. Kolektívna výstava umelcov z…
2014 R JANDRIC grafiky

Radovan Jandrić – grafiky

10.10. – 11.11.2014 – Radovan Jandrić – grafiky, samostatná výstava pri príležitosti životného…
01 Dni-japonskej-g 0514-00

Dni japonskej kultúry

22.05. – 10.06.2014 Dni japonskej kultúry – výstava ukiyo-e grafík z 18. a 19. storočia, majiteľa…

Izložbe MVS

Plagat PREDOK slovensky

Предок - симбол етничког идентитета…

Предок - симбол етничког идентитета војвођанских Словака
velke zhromazdenie

Slovaci i Velika narodna skupština u…

Slovaci i Velika narodna skupština u Novom Sadu 25. novembra 1918. godine Autor: MA Jan Đemrovski
plagat za horami2018 tlac 1

Za horami, za dolami – tri storočia…

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského…
Website by Webmedia